سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پشت جلد

بازگشتی ذوق آفرین

در قرآن، اسمِ بعضی پیامبران آمده است؛ اسمِ بعضی غیرِ پیامبران هم، چه صالح و چه طالح آمده است... صلحا عاشقِ حضرتِ باری هستند... اما حضرتِ حق، بعضی را خودش هم عاشق است...

عاشقیِ خدا توفیر دارد با عاشقیِ ما... خدا عاشقی است که حتا دوست ندارد کسی اسمِ معشوقش را کسی بداند... به او می گوید، رجل!

همین... مرد!... همین... می فرماید و جاء من اقصی المدینه رجل یسعی...

جای دیگر می فرماید و جاء رجل من اقصی المدینه یسعی، یعنی این دو‌تا رجل با هم فرق می کنند ... یکی می آید موسای نبی را نجات می دهد... قومِ بنی اسرائیل را در اصل نجات می دهد...

دیگری هم قومی را از عذاب نجات می دهد... اسم‌ش چیست؟

اسم‌شان چیست؟ نمی دانیم... رجل است...

آنچه بالا نوشتم به رسم امانت دقیقا پشت جلد کتاب" قیدار" آقای امیرخانی است. 

البته چاپ دوم، سال 1391، انتشارات نشر افق.

خیلی لذت بردم هم از اینکه واقعا زیبا بود هم از اینکه پشت جلد بود.

مدت‌ها بود با پشت جلدی این قدر ذوق نکرده بودم.